کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهم تر نباشد، اگر خطرناک تر نباشد کمتر نیست. امام خامنه ای

این خاکریز برای کسانی است که ورود در عرصه جهاد فرهنگی را تکلیف خود دانسته اند. امید است راهنمای کوچکی باشد که در فراز و نشیب های سال تحصیلی پیش رو به یاری شما آید.

جزوات اصول کار فرهنگیدرباره سایت - حتما ببینید